***NEW CHAMPION!***
Champion Cherub Bobbie's Girl
"Lil 'Bob"
CC-PA118/24F/P-Pi
DNA V 662126

Pedigree

Cherub Billie Jean
"Billie Jean"
Pedigree
AKA Registration NP40938501

Cherub Shalimar
"Shalimar"
Pedigree

Canton Cherub China Joy
"Joy"
Pedigree

Canton Cherub Tailor Made
"Tailor"
Pedigree

Cherub Miranda
"Miranda"
NP 29541403
Pedigree

Cherub Crystal Creme Sparkler
"Crystal"

Cherub Oriential Poppy Of Ottabee
"Poppie"
NP 25941702

Pedigree

       

     

map2.gif (2030 bytes)

bimsanlogo.jpg (2043 bytes)